Kimyasal Ham Maddeler - Solvent Satışı -Bayar Kimyevi Maddeler

DUYURULAR

Tüm Duyurular

Bayar Kimyevi Maddeler Pazarlama müşterilerine perakende ürünlerini sunmaktadır

Devamı

Petro kimya organik kimyasal ürünleri petrolden etmede kullanılan sanayi yöntemlerini genel ismidir. Petro kimya petrolden üretilen kimyasal maddelerle ilgilenen bir bilim dalıdır. Petrokimya, petrolden ya da tabii gazlardan çıkarılan hammaddelerden elde edilebilecek bütün basit veya karmaşık maddeleri üretir. Bunların mekanik yoldan tüketim maddeleri haline dönüştürülmesi de petrokimyanın çerçevesine girmez. Petrokimya ilk olarak 1920 ile 1925 yılları arasında görülmüştür. Rafinerilerdeki artık cracking gazlarını değerlendirmek için yeni bir pazar arama yoluna girilmişti. Böylece de bu sanayi kesimi kurulmuş oldu. Gaz halindeki bu olefinler alkollere, glikollere ve ketonlara dönüştürülmüştür. Bu da alifatik kimyaya yeni bir çığır açtı. Taşkömürden ve taşkömür katranlarından türeyen organik bileşikler sanayimden çok daha yeni olan petrokimya, çok çeşitli ve daha ucuz üretim sağladığı için Almanya hariç neredeyse bütün dünyada bu sanayi dalını geride bırakmıştır. Kömür gerçekten de, organik sentezde ancak hidrojen bakımından fakir olan = CH gruplarını verir ve petrol ürünleri ise = CH2 yapısındaki kökleri verir. Petrokimya da uygulanan usuller, kullanılan hammaddenin cinsine göre üç büyük gruba ayrılır: 
1-  Alifatikler, yani petrol ürünlerinin veya tabii gazın yüksek sıcaklıkta cracking’inden elde edilen, bütadien, bütilenler, asetilen, etilen, etan gibi hammaddeler için uygulanan usullerdir.
2- Aromatikler, yani nafta’nın katalitik reformingiyle elde edilen naftalin, ksilenler, tolüen, benzen ve diğer doymamış siklik hidrokarbonlar gibi hammaddelere uygulanan usullerdir
3- İnorganikler, yani kükürt, hayvani kömür, hidrojen siyanür, amonyak gibi hammaddeler için uygulanan usullerdir.

Petrol sanayisi 1950 yılında başlamıştır. Petrol sanayisi yakıtları, yanıcıları, özel olarak da alkenleri, aromatikleri, amonyağı ve asetileni, hem bitmiş olarak hem de kimya sanayisini besleyecek bazlar olarak, temel etkinliğine katmıştır. 

 

Devamı

Monomer kelimesi Yunanca kökenli bir kelimedir. Mono bir demek, mer ise parça demektir. Yani monomer “tek parça” anlamına gelmektedir. Monomerlerin hepsi bir araya gelerek daha karmaşık ve büyük yapılar olan polimerleri oluşturur. Karmaşık yapılı bileşikler monomer alt parçalara sahiptir. Aynı monomerler farklı şekilde bağlanır ve farklı polimerler üretebilirler. Örnek vermek gerekirse glikoz fazla en bilinen besin monomeridir. Çok sayıda glikoz bir araya gelir ve  hayvan hücresinde glikojen, bitki hücresinde ise nişasta meydana getirir. Aminoasitler proetinleri meydana getirir. Ve bunlarda birer monomerdir. Yağları meydana getiren yağ asidi ve gliserol da yine birer monomerdir. Monomer besinlerin biyolojide en önemli özelliği hücre zarından geçebiliyor olmalarıdır. Fakat polimerler hücre zarından geçemezler. Bu nedenle endositoz denilen yöntemle hücre içine alınabilirler. Glikoz hücre zarından rahatlıkla geçerken glikozun oluşturduğu galaktoz ya da nişasta hücre zarından geçemeyecektir. Monomerler adından da anlaşıldığı gibi tek parçalı yapılardır. Daha küçük halleri genellikle bir anlam ifade etmez.
Polimerler de monomerlerden meydana gelirler. Birbirine bağlanan boncuklar gibi, monomerler de düzgün şekilde bağlanmalıdır. Bu, iki ayrı molekülün bir çift elektronu paylaşarak birleşerek bir kovalent bağ oluşturarak polimerleşme adı verilen kimyasal bir süreç oluşturur. Bir yapıya katılan iki monomer aynı türde olabilir farklı türde de olabilirler. Örneğin nişastadaki glikozların yapısı aynıdır. Ama bir proteinin yapısında birbirinden farklı aminoasitler kullanılabilir. Polimerleşmede iki molekül birbirine kovalent bağ ile bağlanır. Vücudumuzdaki bütün besinler de bu şekilde bağlanmıştır. Polimer yapılarından monomerlerin elde edilmesi ise sindirimle olur. Bu tür biyolojik reaksiyonlarda kopan her bağ için bir su molekülü oluşur. Bu nedenle bu sürece hidroliz adını verir. Mesela 10 glikoz içeren bir polimer 9 bağ taşır ve hidroliz edilip sindirildiğinde 9 molekül su açığa çıkar

Devamı

Oksijen, karbon ve hidrojen ihtiva eden bazı kimyasal bileşiklere Asetat denir. Asetat terimi selüloz asetattan elde edilen tekstil iplikleri anlamında da kullanılır. Genel olarak, metal asetatların erime noktaları yüksektir. Ve bunların sulu çözeltileri de elektriği iletir. Ester asetatların sudaki çözeltileri ise elektriği iletmez. Bunun sebebi bu bileşikler iyonik bileşikler değildir. Orta büyüklükteki bazı asetatlar hayvan dokularında yağ asitlerine dönüşebilmektedir. Hatta hayvan dokularında kolesterole de dönüşebilmektedir. Asetatların üretiminde asetik Asit (CH3COOH) temel madde olarak kullanılır. Asidin sodyum oksitle reaksiyonundan Sodyum asetat oluşur. Kalsiyum oksitle reaksiyonundan ise kalsiyum asetat oluşur. Magnezyum karbonat reaksiyonundan ise magnezyum asetat oluşur. Kurşun oksitle reaksiyonundan da kurşun asetat elde edilir. Çinko ve manganın sülfürlerinin asetik asitle reaksiyonundan da bu metallerin asetatları elde edilebilir. Asetik asit çözeltisinin çinko, demir gibi bazı metallerle direkt yapılan muamelesinden de bu metal asetatlar elde edilebilir. Ester olarak adlandırılan bazı asetat türleri asetik asidin bir alkolle reaksiyonundan elde edilir. Mesela etilarefat esteri asetik asidin etil alkolle muamelesinden elde edilir. Esterlerin kendilerine has hoş kokuları vardır.Halbuki diğer asetatların böyle bir hoş kokusu yoktur. Asetatların geniş bir kullanma alanları vardır. Örneğin bakır asetat Paris yeşili imalatında kullanılır. Diğer metal asetatlar da bazı baskı işlemlerinde, alüminyum ve demir asetatları ise boyamada mordant olarak kullanılırlar. Yanmaz özellikli selüloz asetat, tekstil ve fotoğraf filmi üretiminde kullanılır ( Selüloz ). Triasetattan, tekstil ipliklerinde şekillerini koruyan ve büzülmeye karşı mukavim olan ürünler elde edilir. Polivinil asetat, yapıştırıcılarda kullanılan plastik bir malzemedir. Etil asetat ve amil asetat gibi uçucu esterler boya ve laklar için çözücü olarak kullanılırlar. Nitroselüloz ve film teşkil edici diğer bileşikler için iyi bir çözücü olan butil asetat lak ve vernik endüstrilerinde kullanılır. Amil asetat tat verici olarak da kullanılır

Devamı